کوتاه کننده لینک
لینک :
سایر تنظیمات : (اختیاری)
edo.ir /
رمز آمار :
lock شخصی سازی آمار
آمار کلیک های انجام شده روی لینک را میتوانید بصورت خصوصی دنبال کنید...
lock آمار لینک
با قرار دادن علامت + جلوی لینک از آمار لینک بصورت خصوصی یا عمومی مطلع شوید. برای مثال :
لینک گوگل :         edo.ir/b
آمار این لینک :   edo.ir/b+