به دلیل استفاده نا صحیح از این ابزار کاربردی که زحمت زیادی برای آن کشیده بودیم مجبور به بستن آن شدیم.